top of page

高北地方住緊一隻細細隻馴鹿叫 Fredegar。Fredegar 同其他馴鹿仔唔同,因為佢比其他仔馴鹿細同瘦好多。所以佢經常俾其他仔馴鹿笑佢同捉佢開心。有一日,佢實在唔受得,傷心咁跑咗走。不過喺大自然度,有好多危險等住佢⋯

呢個故事,想同細路仔教,唔止要靠體型同力量,仲要有膽識,超越自己嘅極限。 - Markus Eggert (literaturlounge.eu)

"Fredegar 嘅故事係一個勇氣嘅奇妙同迷人嘅呼籲!" - (AZ)

"呢本書唔單止讀同睇會帶嚟好多歡樂,仲會奇妙咁激發想像力。" - (Brücken für Kinder e.V.)

 

有聲書,中文,MP3,14:57分鐘

富力加 一個馴鹿的童話

SKU: Audio472022
6,95 €Price
    bottom of page